Bolswarder bedrijfsvolleybaltoernooi 2019

Volleybalclub Bolsward organiseert op woensdagavond 24 april weer het bekende bedrijfsvolleybaltoernooi om de Bolswarder Bedrijven Bokaal. De speeltijd is van 19.00 tot 23.00 uur. De deelname staat open voor gemengde ploegen (met tenminste twee dames per team) van alle bedrijven en instellingen uit Bolsward en omgeving. Het fluiten is in handen van leden van Volleybalclub Bolsward. De kosten bedragen € 60,00 per team. Er kunnen 21 teams meedoen, in drie categorieën: A, B en C. Men wordt verzocht zelf tevoren de eigen sterkte te bepalen. Omdat zich doorgaans meer ploegen melden dan geplaatst kunnen worden, is het raadzaam zo snel mogelijk in te schrijven, onder het motto; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Opgeven kan bij Hans Mol, E-mail; zeemol@hetnet.nl. De inschrijving sluit definitief op 13 april. Betaling graag voor 19 april op bankrekeningnummer NL71RABO0308754433 t.n.v. VC Bolsward te Bolsward, onder vermelding van bedrijfsvolleybaltoernooi 2019.

Lees meer

Agenda Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, dinsdagavond 9 oktober, sportbar De Middelzee
Zaal open: 19:45 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en eindigt ca. 21:30 uur.

1. Opening en mededelingen – presentielijst
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 10 oktober 2017 en extra ALV 14 november 2017
5. Vanuit het bestuur:

a. Korte terugblik op afgelopen seizoen
b. Vooruitblik: concept Beleidsplan 2018-2023 ‘Met plezier samen volleybal beleven’

6. Financiën

a. Jaarverslag 2017/2018
b. Begroting seizoen 2018/2019

7. Kascontrole

a. Verslag van kascommissie Adri Bos (2e jr) en Lauran Spitters (1e jr)
b. Benoeming nieuwe kascommissie: Lauran Spitters en …? Wie stelt zich beschikbaar?

8. Verslaglegging diverse commissies:

• Sponsoring & promotie
• Activiteiten Commissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• ABC-jeugd
• Technische Commissie
• Materiaalbeheer
• Regio-/scheidsrechterszaken
• Beachvolleybal

9. Bestuurswisselingen:

a. Aftredende bestuursleden:
Geartsje Rijpkema, sinds 24-7-2011- ledenadministratie – niet herkiesbaar
Marjan de Vries, sinds 01-10-2014 – secretaris – niet herkiesbaar
b. Nieuwe bestuursleden:
Benoeming Anna IJdema – ledenadministratie
Benoeming Marleen Boonstra – secretaris
c. Zittende bestuursleden:
Theo Stor, sinds 4-10-2016 – bestuurslid beachcommissie
Benoeming Theo Stor – voorzitter
Edith Wiersma, sinds 01-09-2013 – penningmeester – treedt af na seizoen ‘18/’19
Jantine de Boer, sinds 01-11-2014 – wedstrijdsecretaris – treedt af na seizoen ‘18/’19
Bauke Dam, sinds 01-01-2017 – bestuurslid PR&Sponsoring – herkiesbaar

10. Verslaglegging diverse commissies:

• PR & Sponsoring
• Activiteitencommissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• A/B/C-jeugd : aftredend C-jeugd coördinator Angelique Franzen; wie stelt zich beschikbaar
• Technische Commissie
• Kleding en Materiaalbeheer
• Regio-/Scheidsrechterzaken
• Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)

Lees meer