Agenda Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, dinsdagavond 9 oktober, sportbar De Middelzee
Zaal open: 19:45 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en eindigt ca. 21:30 uur.

1. Opening en mededelingen – presentielijst
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 10 oktober 2017 en extra ALV 14 november 2017
5. Vanuit het bestuur:

a. Korte terugblik op afgelopen seizoen
b. Vooruitblik: concept Beleidsplan 2018-2023 ‘Met plezier samen volleybal beleven’

6. Financiën

a. Jaarverslag 2017/2018
b. Begroting seizoen 2018/2019

7. Kascontrole

a. Verslag van kascommissie Adri Bos (2e jr) en Lauran Spitters (1e jr)
b. Benoeming nieuwe kascommissie: Lauran Spitters en …? Wie stelt zich beschikbaar?

8. Verslaglegging diverse commissies:

• Sponsoring & promotie
• Activiteiten Commissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• ABC-jeugd
• Technische Commissie
• Materiaalbeheer
• Regio-/scheidsrechterszaken
• Beachvolleybal

9. Bestuurswisselingen:

a. Aftredende bestuursleden:
Geartsje Rijpkema, sinds 24-7-2011- ledenadministratie – niet herkiesbaar
Marjan de Vries, sinds 01-10-2014 – secretaris – niet herkiesbaar
b. Nieuwe bestuursleden:
Benoeming Anna IJdema – ledenadministratie
Benoeming Marleen Boonstra – secretaris
c. Zittende bestuursleden:
Theo Stor, sinds 4-10-2016 – bestuurslid beachcommissie
Benoeming Theo Stor – voorzitter
Edith Wiersma, sinds 01-09-2013 – penningmeester – treedt af na seizoen ‘18/’19
Jantine de Boer, sinds 01-11-2014 – wedstrijdsecretaris – treedt af na seizoen ‘18/’19
Bauke Dam, sinds 01-01-2017 – bestuurslid PR&Sponsoring – herkiesbaar

10. Verslaglegging diverse commissies:

• PR & Sponsoring
• Activiteitencommissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• A/B/C-jeugd : aftredend C-jeugd coördinator Angelique Franzen; wie stelt zich beschikbaar
• Technische Commissie
• Kleding en Materiaalbeheer
• Regio-/Scheidsrechterzaken
• Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)