AVG

Zoals jullie mogelijk hebben vernomen is per 25 mei 2018 de AVG (algemene verordening persoonsgegevens) van kracht gegaan. Deze wetgeving is ook voor onze vereniging van toepassing.

Een belangrijke maatregel is onder andere dat wij aantoonbaar moeten hebben dat jullie als leden akkoord gaan met de verwerking van jullie persoonsgegevens[i]. Wij gebruiken deze gegevens voor de leden- en financiële administratie, maar ook voor communicatie naar jullie toe.

Wij bewaren jullie gegeven zorgvuldig in het ledenadministratiesysteem, beveiligd met een wachtwoord, zolang als je lid bent van VC Bolsward. Je hebt het recht om inzage te krijgen welke gegevens wij van jou bewaren. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te verwijderen (zolang dit niet ter belemmering is van de uitvoering van je lidmaatschap).

Nieuwe leden geven middels het aanmeldformuliertoestemming aan ons om persoonsgegevens te verwerken. Voor de huidige leden moeten wij nog toestemming krijgen. Daarom wordt naar elk lid een mail verstuurd. Mocht je geen toestemming willen geven maak je dit kenbaar door de betreffende mail te beantwoorden vóór 31 januari 2019. Als je toestemming geeft hoef je dus geen actie te ondernemen.
Mocht je geen mail hebben ontvangen, laat het ons weten via ledenadministratie@vcbolward.nl


[i] Persoonsgegevens zijn gegevens die direct herleidbaar zijn aan een persoon zoals naam, adres, email, telefoon rekeningnummer.

Lees meer

Agenda Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering, dinsdagavond 9 oktober, sportbar De Middelzee
Zaal open: 19:45 uur, de vergadering begint om 20:00 uur en eindigt ca. 21:30 uur.

1. Opening en mededelingen – presentielijst
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 10 oktober 2017 en extra ALV 14 november 2017
5. Vanuit het bestuur:

a. Korte terugblik op afgelopen seizoen
b. Vooruitblik: concept Beleidsplan 2018-2023 ‘Met plezier samen volleybal beleven’

6. Financiën

a. Jaarverslag 2017/2018
b. Begroting seizoen 2018/2019

7. Kascontrole

a. Verslag van kascommissie Adri Bos (2e jr) en Lauran Spitters (1e jr)
b. Benoeming nieuwe kascommissie: Lauran Spitters en …? Wie stelt zich beschikbaar?

8. Verslaglegging diverse commissies:

• Sponsoring & promotie
• Activiteiten Commissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• ABC-jeugd
• Technische Commissie
• Materiaalbeheer
• Regio-/scheidsrechterszaken
• Beachvolleybal

9. Bestuurswisselingen:

a. Aftredende bestuursleden:
Geartsje Rijpkema, sinds 24-7-2011- ledenadministratie – niet herkiesbaar
Marjan de Vries, sinds 01-10-2014 – secretaris – niet herkiesbaar
b. Nieuwe bestuursleden:
Benoeming Anna IJdema – ledenadministratie
Benoeming Marleen Boonstra – secretaris
c. Zittende bestuursleden:
Theo Stor, sinds 4-10-2016 – bestuurslid beachcommissie
Benoeming Theo Stor – voorzitter
Edith Wiersma, sinds 01-09-2013 – penningmeester – treedt af na seizoen ‘18/’19
Jantine de Boer, sinds 01-11-2014 – wedstrijdsecretaris – treedt af na seizoen ‘18/’19
Bauke Dam, sinds 01-01-2017 – bestuurslid PR&Sponsoring – herkiesbaar

10. Verslaglegging diverse commissies:

• PR & Sponsoring
• Activiteitencommissie
• Circulatie Mini Volleybal (CMV)
• A/B/C-jeugd : aftredend C-jeugd coördinator Angelique Franzen; wie stelt zich beschikbaar
• Technische Commissie
• Kleding en Materiaalbeheer
• Regio-/Scheidsrechterzaken
• Beachvolleybal

11. Rondvraag
12. Afsluiting

Download agenda (.pdf)

Lees meer